KONTAKTY

RodMax s.r.o.
Neni výdajné miesto
94501 Komárno
tel: +421 949 650 485
nuro@nuro.sk
www.nuro.sk
Len e-shop. Dropshipping

OBCHODNÉ PODMIENKY / GDPR

OBCHODNÉ PODMIENKY

 • obchodnej spoločnosti
 • Kokiska s.r.o.
 • zastúpenej konateľom Marta Kloudová
 • so sídlom Stráň 3, 360 01 Sadov, Česká republika
 • identifikačné číslo: 02509016
 • zapísanej v Obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, vložka číslo 29359/C
 • pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese kokiskashop.sk.
 • (Sprostredkovateľ predaja tovaru firmy Kokiska s.r.o.s formou dropshipping-u je firma RodMax s.r.o. železničná 677/1 94501 Komárno tel: +421 949 650 485
  nuro@nuro.sk nuro.sk ičo: 51 717 808 len Sprostredkovateľ)
 • Platobné podmienky a dorúčenie tovaru, reklamácie, odstúpenie od zmluvy vybavuje firma Kokiska s.r.o.

 

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.kokiskashop.sk, ktorého prevádzkovateľom je Kokiska s.r.o., so sídlom Stráň 3, 360 01 Sadov, Česká republika, IČ: 02509016, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, vložka číslo 29359/C. Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Kokiska s.r.o. (ďalej len „predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci").

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia nasledujúcimi zákonmi:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník,
 • Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách,
 • Zákon č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa,
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Prevádzkovateľ je platiteľom DPH.

2 VYMEDZENIE POJMOV

Kúpna zmluva – zmluva, z ktorej vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

Predávajúci (Kokiska s.r.o.) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci - zákazníkom internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

 • fyzická osoba (spotrebiteľ) – každá osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
 • právnická osoba (podnikateľ) – osoba, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Alternatívne riešenie sporov – postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

Webové rozhranie – nákup uskutočnený prostredníctvom webových stránok (www.kokiskashop.sk)

3 OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.kokiskashop.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu na zadaný email, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je objednávka zo strany podnikateľa a zmluva vzniká až momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Na webovom rozhraní obchodu sú uvedené všetky dostupné informácie o daných produktoch. V prípade fotografií je vždy nutné do istej miery brať do úvahy, že sú fotografie ilustratívne, farby sú vnímané veľmi individuálne. Zobrazenie farieb sa obmieňa podľa použitého počítačového hardvéru. Farebné odlíšenie medzi zobrazením na obrazovke a reálnym produktom je preto nevyhnutné. Z toho dôvodu je kupujúci povinný si starostlivo preštudovať aj popis produktu a v prípade neistoty kontaktovať predajcu pre upresnenie detailu produktu.

Pre objednávanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci „vloží" do elektronického nákupného košíka),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru a
 • fakturačné a dodacie informácie o zákazníkovi (meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci nezodpovedá za možné problémy vzniknuté nesprávnym zadaním informácií v objednávke.

Predávajúci kupujúcemu elektronicky potvrdí zaradenie objednávky do systému, bezodkladne po odoslaní objednávky kupujúcim. Toto potvrdenie obsahuje elektronickú verziu obchodných podmienok platnú vo chvíli uskutočnenia objednávky. Potvrdenie je zaslané na emailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci v objednávke uviedol.

Kupujúci je následne informovaný o ďalších krokoch ohľadom jeho objednávky, a to na elektronickú adresu kupujúceho zadanú v objednávke. Túto emailovú adresu považuje predávajúci za správnu a platnú a neručí za nedoručenie emailov vzniknutých z dôvodu nedbalosti kupujúceho, ktorý zadal nesprávnu alebo nefunkčnú adresu.

Po odoslaní objednávky kupujúci už k objednávke nemá editovateľný prístup, všetky zmeny je nutné konzultovať s predajcom. Zmeny v objednávke príp. jej zrušenie pred expedíciou je možné nahlásiť na telefónnom čísle +421 950 308 480 alebo na emailovej adrese info@kokiskashop.sk.

Zákazník sa podľa vlastného uváženia môže pred nákupom registrovať, čím získa prístup do užívateľského profilu. Tu má zákazník prístup k histórii objednávok a reklamácií, tiež si tu môže stiahnuť svoje faktúry a opravné daňové doklady.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne či telefonicky).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy na základe dohody s kupujúcim, a to v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,
 • cena dodávateľa tovaru sa výrazne zmenila.

V prípade, že kupujúci už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny zaplatil, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

4 CENA

Ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Ceny tovaru sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu podľa individuálne zjednaných podmienok.

Zlacnený tovar, výpredajové kusy alebo tovar v akcii je vždy viditeľne označený. Podľa zákona je pri produkte vždy viditeľná pôvodná cena, cena po zľave, výška zľavy a doba platnosti akcie. Tento tovar je možný odobrať iba v množstve 5 ks na objednávku. Pre vyššie odbery už nie je akčná cena platná. Akčnú cenu pre vyšší odber môže potvrdiť iba dodatočne predávajúci po individuálnej dohode.

Webové rozhranie obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodávaním tovaru (záložka „Cenník poštovného"), ktoré sú platné iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky obsahujúcej možstvo vyššie ako je obvyklé pre bežnú domácu potrebu stanoviť individuálnu cenu poštovného, upraviť dodacie podmienky príp. dobu dodania. V niektorých prípadoch je predávajúci oprávnený vyžadovať úhradu celej čiastky pred závaznou rezerváciou tovaru.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať. Zľavy sú vždy časovo obmedzené. O zľave je kupujúci informovaný z obchodných oznámení zasielaných na email kupujúceho, z internetovej stránky predajcu alebo z propagačných materiálov.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, a to vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Predávajúci má právo od kupujúceho vyžadovať zálohu na tovar v čiastočnej aj plnej výške či inú obdobnú platbu. O tejto skutočnosti je vždy kupujúci informovaný pred uzavretím kúpnej zmluvy.

5 PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu objednávky podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke,
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho – číslo účtu: SK81 1111 0000 0012 7238 8007 vedený u spoločnosti UniCredit Bank,
 • platbou na faktúru - po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.

Pri bezhotovostnej platbe expeduje predávajúci tovar ihneď po prijatí platby na účet.

Splatnosť v prípade platby na faktúru je 7 kalendárnych dní od dátumu vystavenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný uhradiť čiastku tak, aby bola v deň splatnosti faktúry už pripísaná na účet predávajúceho, inak sa kupujúci ocitne v omeškaní. Ak platba nebude pripísaná na účet predávajúceho najneskôr v deň splatnosti, má predávajúci právo vymáhať od kupujúceho pokutu 5 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. O platbu na faktúru je dôležité zažiadať a predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie tejto žiadosti s udaním dôvodu.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Ak tak neučiní, príp. sa dopustí inej chyby počas bezhotovostnej platby, predávajúci nezodpovedá za predĺženie doby dodania. Kupujúci je povinný o tejto chybe predávajúceho bezodkladne informovať na emailovú adresu info@kokiskashop.sk.

Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, ak to nebolo dohodnuté inak.

Predávajúci vystaví ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru a zašle ju v elektronickej podobe na adresu kupujúceho.

Dodanie tovaru do iného členského štátu je považované za oslobodené plnenie s nárokom na odpočet v prípade, že je kupujúci v inom členskom štáte EÚ registrovaný k DPH (tzn. bolo mu pridelené DIČ). Pre účel uplatnenia oslobodenia od dane je predávajúci povinný skontrolovať platnosť DIČ svojho zákazníka. V prípade, že kupujúci v objednávke uvedie DIČ a má záujem fakturovať bez DPH, predávajúci tak učiní iba na základe osvedčenia o registrácii k DPH, ktoré kupujúci oskenuje a zašle na adresu info@kokiskashop.sk.

6 DODACIE PODMIENKY

V súčasnej dobe predávajúci poskytuje nasledujúce možnosti doručenia:

 • UPS- dopravnou službou UPS zasiela predávajúci všetky zásielky s hmotnosťou do 70 kg, ktorých dĺžka zároveň nepresiahne 200 cm a kruhový obvod balíka neprekročí limit 300 cm (kruhový obvod = 2x výška + 2x šírka + 1x dĺžka) - dodacia lehota pri tovare objednanom na dobierku činí 2 pracovné dni odo dňa expedície,
 • Slovenská pošta - balík na poštu- služba určená pre balíky s hmotnosťou do 15 kg,
 • Raben- spoločnosťou Raben zasiela predávajúci všetky zásielky, ktoré nevyhovujú vyššie uvedeným podmienkam UPS, jedná sa o nadrozmerné balíky, pri ktorých je možná jedine platba vopred na účet - dodacia lehota predstavuje 3-5 pracovných dní odo dňa uhradenia objednávky kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť v objednávke prepravcu, ak to povaha objednaného produktu vyžaduje. O zmenách je kupujúci včas informovaný.

Aktuálny cenník dopravy je k dispozícii v záložke „Cenník poštovného".

V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní čiastky na účet predávajúceho.

Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného tovaru.

Spoločne s emailom o expedícii tovaru je kupujúcemu odoslaný aj daňový doklad – faktúra.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru fyzickým prevzatím tovaru.

Pri dodaní je kupujúci povinný ihneď prekontrolovať stav zásielky – počet balíkov, neporušenosť kartónov atď. a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Je veľmi dôležité zhodnotiť stav dodaného tovaru. Ak kupujúci prevezme poškodenú zásielku, a potom zistí, že je poškodený aj tovar, je nutné túto skutočnosť najneskôr nasledujúci deň od prijatia zásielky nahlásiť dopravcovi alebo predávajúcemu.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné doručovať tovar opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Predávajúci má nárok na zmenu dopravcu v objednávke na základe súhlasu kupujúceho.

Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzavretá prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína táto lehota plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť elektronický reklamačný formulár, ktorý je dostupný na webových stránkach predávajúceho alebo tu. Priamy odkaz na reklamačný formulár je tiež súčasťou emailu o dokončení objednávky, ktorý dostane kupujúci na svoj email. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný mu ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť potvrdenie.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa zaslania odstúpenia vrátiť tovar späť na adresu expedičného skladu predávajúceho. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Adresa expedičného skladu:

Kokiska s.r.o.

Stará Kysibelská 695/73b

360 01 Karlovy Vary

Česká republika

Kupujúci má povinnosť tovar zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu a na vonkajší kartón uviesť číslo objednávky spoločne s informáciou, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy. Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou zakúpenej veci. Napriek tomu má kokiskashop.sk právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a následne započítané zákazníkovi s čiastkou za vrátený tovar. Zásielky poslané na dobierku nebudú prevzaté.

Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie kupujúci, a to aj v prípade, kedy tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar) cenu zaplatenú za tovar vrátane poštovného – tzn. hodnotu objednávky. Predávajúci sumu vráti bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Ak kupujúci odstúpi do kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť mu prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, bude spotrebiteľovi vrátená iba alikvótna časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 1. a) o poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) o predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 4. d) o dodávke tovaru, ktorá bolo upravená podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 5. e) o predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 6. f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 7. g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 8. h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ porušil ich pôvodný obal,
 9. i) o dodaní novín, periodík alebo časopisov,
 10. j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 11. k) uzatvorenej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
 12. l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Od kúpnej zmluvy tiež nie je možné odstúpiť v prípade, že bol tovar nakúpený pre podnikateľské účely – v objednávke teda zákazník uviedol IČ alebo DIČ.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci neuhradí plnú výšku kúpnej ceny v lehote 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8 REKLAMAČNÝ PORIADOK

Zodpovednosť za vady predanej veci

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Kupujúci podnikateľ je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne od zistenia vady; v opačnom prípade jeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú v celom rozsahu. Dodanie produktu v inom množstve je voči podnikateľovi považované za nepodstatné porušenie zmluvy.

Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené jej obvyklým používaním, mechanické poškodenie apod. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná. Ak sa jedná o veci použité, nezodpovedá predávajúci za chyby, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. Záručným listom je daňový doklad – faktúra.

Kupujúcemu podnikateľovi je poskytnutá záruka v dĺžke 12 mesiacov od prevzatia tovaru.

Predávajúci neposkytuje kupujúcim pozáručný servis.

Práva zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Postup a vybavenie reklamácie

Pre každý reklamovaný tovar je nutné vyplniť reklamačný formulár, ktorý je umiestnený na webových stránkach predávajúceho alebo tu . Vzhľadom k širokému sortimentu tovaru je každá reklamácia posudzovaná individuálne.

Ihneď po zadaní reklamácie prostredníctvom reklamačného formulára dostane kupujúci potvrdenie na elektronickú adresu o prijatí reklamácie. Kupujúci je elektronickou cestou informovaný o každom kroku, ktorý sa učiní počas jeho reklamácie, vrátane záverečného vyrozumenia o vybavení reklamácie – buď o jej uznaní alebo vyriešení. Kupujúci má právo obrátiť sa elektronickou cestou na reklamačné oddelenie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Priebeh lehoty je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iné podklady, apod.). Predávajúci je povinný si od kupujúceho vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dňa pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Reklamovaný tovar sa zasiela na adresu expedičného skladu, a to Kokiska s.r.o., Stará Kysibelská 695/73b, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika. Pred odoslaním tovaru je nutné mať reklamáciu zadanú, aby kupujúci poznal číslo reklamácie, ktoré je nutné uviesť na vonkajšom balení tovaru, aby bola zásielka jednoznačne identifikovaná. V prípade technických problémov so zadaním reklamačného formulára je možné zaslať reklamáciu emailom na reklamacia@kokiskashop.sk.

9 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svoju informačnú povinnnosť voči kupujúcim v zmysle č. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, účely jednania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10 ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním ochodných zdelení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov na účely zasielania obchodných zdelení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť aj bez ukladania cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

V zmysle ustanovenia § 1820 odst. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka sa v prípade mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov môže kupujúci obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz). Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi. V prípade medzinárodného mimosúdneho riešenia sporov sa môže kupujúci obrátiť na ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) na webovej adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Viac informácií na https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava, internetová stránka http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe výpisu z Obchodného registra. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov, spoločnosť je vedená pod evidenčným číslom 00055306. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním Zákona č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Kupujúci na seba týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností vo zmysle § 1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany zjednávajú, že sa vzťah riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých nie je možné sa zmluvne odchýliť a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pri zmluvných záväzkových vzťahoch (I).

Celý obsah webových stránok predávajúceho (fotografie, produktové texty aj design) je vo vlastníctve predávajúceho. Neoprávnené zverejnenie, teda zverejnenie niekým, kto nie je autorom diela alebo nemá ku zverejneniu príslušnú licenciu (povolenie), bude považované za porušenie autorských práv a bude riešené právnym oddelením spoločnosti. Nerozlišuje sa, či bolo autorské dielo zverejnené ku komerčným alebo nekomerčným účelom.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.kokiskashop.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich zároveň bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. novembra 2020.

 

GDPR

Ochrana osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť Kokiska s.r.o., zastúpená konateľkou Martou Kloudovou, so sídlom Stráň 3, 360 01 Sadov, identifikačné číslo: 02509016, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 29359 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.kokiskashop.sk. Sme registrovaní Úradom pre ochranu osobných údajov pod reg. číslom 00055306.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáha

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 950 308 480 alebo na e-maile: info@kokiskashop.sk.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13. GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Aké osobné údaje spracovávame

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie
 • Demografické údaje: údaje o pohlaví, krajine a uprednostňovanom jazyku.
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy: zakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb, spôsoby doručenia a platby a údaje o reklamáciách.

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko.
 • Demografické údaje: krajina, údaj o pohlaví, jazyk.

Pokiaľ s nami súťažíte, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a v niektorých prípadoch aj Vaše užívateľské meno z príslušnej sociálnej siete, spolupracujúceho portálu alebo aplikácie.
 • Demografické údaje: údaj o pohlaví, krajine a preferovaný jazyk.
 • U výhercov súťaží tiež ich poštovú adresu.

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi nami a Vami: telefónne číslo, meno, priezvisko, adresu, kontakt na sociálnych sieťach.
 • Kamerové záznamy zo sídla spoločnosti, skladov a výdajní.
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou.

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách pre rôzne účely. Ak používate náš web, na ktorom využívame aj súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti. Tiež Vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše prispôsobené ponuky, nevyužité zľavové kupóny a nedokončené nákupy. S vaším súhlasom odovzdávame údaje tretím stranám pre zobrazenie ponúk na ďalších weboch a tiež aby sme Vám sprístupnili niektoré dodatočné služby. Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy s Vami, dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo váš súhlas.

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 1.  bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 2. na základe vášho súhlasu.

Aké spracovanie môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevníkom nášho webu, alebo u nás nakúpite. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, ak ste adresátom tovaru alebo služieb, ktoré sú u nás objednané, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite naše sídlo, sklad alebo výdajné miesto.

Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba nakúpite, spracovávame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej objednávky, vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach.

Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:

 • aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa Vám neodstránil tovar vložený do košíka, alebo údaje z rozpracovanej objednávky;
 • aby sme s Vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad Vám zaslať jej potvrdenie alebo Vás upozorniť na odoslanie tovaru;
 • pre potreby platby za tovar; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež našim partnerom prevádzkujúcim platobné systémy, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame;
 • pre potreby doručenia tovaru; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj našim prepravným partnerom, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame;
 • v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež dodávateľom tovaru alebo servisnému centru, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame;
 • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. pomocou call centra, ako je popísané v časti Ak s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov.
 • V súvislosti s poslaním nevyužitých zľavových kupónov
 • V súvislosti s poslaním nedokončeného nákupu

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Pokiaľ u nás nakúpite, uchováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Ďalej spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite) na účely:

 • získanie informácií, na základe ktorých pre Vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa Vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre Vás a
 • prispôsobenie funkcií nášho webu vašim potrebám, a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zlepšovaní a prispôsobenie našich služieb; na tento účel spracovávame tiež vašu IP adresu a z nej odvodenú polohu,
 • poskytovaním ponúk na mieru a cielené reklamy, ktoré Vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami alebo Vám ich zaslať poštou; naším oprávneným záujmom je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb, vrátane informovania vás o nevyužití zľavových kupónov či vašich nedokončených nákupoch. Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje (teda vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach) analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Podľa týchto údajov tiež rozčleňuje našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku.

Na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) tiež použijeme vaše nastavenia pre testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, ako je popísané v časti Ak navštívite náš web.

Za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly spracovávame údaje po dobu trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Pre ostatné uvedené účely osobné údaje používame najviac po dobu 38 mesiacov.

Proti týmto spracovaniam realizovaných na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník,
 • zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa,
 • zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu maximálne 10 rokov.

Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané

Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje:

 • na základe nášho oprávneného záujmu na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom. Splnenie tejto zmluvy je tiež naším oprávneným záujmom;
 • na základe nášho oprávneného záujmu na získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií pre vytváranie našich vnútorných štatistík a prehľadov; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre našich zákazníkov;
 • za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve;
 • za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Pre prípravy, uzatvorenie a plnenie zmluvy s našim zákazníkom osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame počas maximálne 10 rokov.

Proti tomuto spracovaniu realizovanej na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov:

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom call centra, emailu, a sociálnych sietí budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii vrátane nahrávok hovorov na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • vybavenie vašich požiadaviek; ak ste u nás nakúpili a vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;
 • evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
 • preukazovanie, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu;
 • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Proti spracovaní na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Ak navštívite naše sídlo, sklad alebo výdajňu:

Ak navštívite uvedená miesta alebo ich okolie, budeme spracovávať nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byť zachytení, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho aj vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v týchto miestach a ich okolia, čo je súčasne náš oprávnený záujem.

Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu 90 dní.

Proti tomuto spracovaní máte právo uplatniť námietku.

Ak nám dáte svoj súhlas

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Ak nie ste našim zákazníkom, spracovávame na základe vášho súhlasu vaše údaje na odosielanie noviniek a zaujímavých akcií na váš e-mail a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ak stratíte o naše novinky a akcie záujem, môžete sa kedykoľvek odhlásiť pomocou odkazu v dolnej časti každého emailu.

Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca. V takom prípade vaše údaje odovzdávame našim partnerom pre zaistenie platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim spracovateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov. S vaším súhlasom môžeme údaje odovzdať tiež reklamným a sociálnym sieťam pre zobrazenie reklamy na mieru na ďalších weboch.

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to:

 1. 1. v súvislosti s vybavením vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú, ako je uvedené v časti Keď u nás nakúpite, konkrétne
  • partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti pre platbu kartou,
  • prepravným partnerom
  • dodávateľom tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby.
 2. 1. na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie súborov cookies a ďalších technológií konkrétne::
  • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads
  • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
  • Criteo GmbH, so sídlom Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Nemecko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://www.criteo.com/privacy/
  • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;
  • Heureka Shopping s.r.o.
  • YouTube, LLC
  • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje. Takými spracovávateľmi sú:

 • poskytovatelia hostingových služieb ako VSHosting s.r.o. , WEDOS Internet, a.s.;
 • poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory;
 • prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ako je Google Inc., Facebook Inc., Seznam cz, a.s., SmartSelling a.s.;
 • externí zamestnanci spolupracujúci na základe zmluvy
 • dodávatelia kamerových, prístupových a dochádzkových systémov umiestnených v priestoroch spoločnosti.

Využívanie súborov cookies a ďalších technológií

Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky Facebook, Criteo, Sklik (Seznam), AdWords (Google), Glam, Zboží a Heureka (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;
 • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, popr. či ste napr. ponúkli účasť v určitom prieskume;
 • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše pripojenie k nášmu webu a nejedná namiesto vás;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

Ďalej do vášho zariadenia:

 1. ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:
  • sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
  • zobrazovať vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality;
  • prispôsobovať pre vás obsah nášho webu, napríklad vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať vám ďalšie ponuky na mieru na našom webe;
 2. umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť::
  • k zberu údajov o vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach;
  • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web;
  • k prepojeniu so sociálnymi sieťami ako Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zabezpečenie funkcií ako je tlačidlo "Páči sa mi to" a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je náš web.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takým partnerom však neposkytujeme vaše identifikačné údaje.

Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame.

Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies v predvolenom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na príslušných webových stránkach alebo v dokumentácii internetových prehliadačov.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä:

 • Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame systém kódovania SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu alebo rozširovaniu.
 • Všetky naše počítače a ďalšie elektronické zariadenia sú zabezpečené proti neoprávnenému prístupu.
 • Aj vaše údaje v listinnej podobe sú náležite zabezpečené a uzamknuté a následne bezpečne skartované.
 • U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

Odovzdávanie údajov mimo Európsku úniu

Údaje spracovávame výhradne v Európskej únii, alebo v prípade, že sa príslušný mimoeurópsky spracovateľ zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte rad práv. Jedná sa o právo na informácie, prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti.

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patrí:

Právo na informácie

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom . V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvý kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už za poplatok.

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili.

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnená niektorá z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje).

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, než sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli)
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole právo namietať proti spracovaniu). Po dobu, po ktorú šetríme, ak je vaše námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenosnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (pozri časť Ak nám udelíte svoj súhlas) a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho odkladu; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo na podanie sťažnosti

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

YTZkNzYx